Wereldwijde privacyverklaring 

mei 2024

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) legt uit hoe elk van de entiteiten en/of filialen vermeld in de tabel “Wie we zijn” in sectie Wie we zijn hieronder (“wij”, “onze”, “ons”), uw persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) verzamelt, gebruikt, opslaat, deelt met andere partijen en/of op andere wijze verwerkt , terwijl u onze website (“Website”), gebruikt, hetzij als bezoeker en/of gebruiker van onze Website, of hoe u op andere wijze met ons communiceert (gezamenlijk, “u, “uw” of “gebruikers”). In deze Privacykennisgeving beschrijven we ook of uw Persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen en welke mechanismen we hebben ingesteld om uw gegevens te beschermen.

We raden u aan om regelmatig de nieuwste versie van deze Privacyverklaring door te nemen en regelmatig de website te bezoeken om op de hoogte te blijven van updates. Updates van deze Privacyverklaring worden bekendgemaakt op onze website, en door zaken met ons te blijven doen, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en alle toekomstige wijzigingen.

Waar de lokale wetgeving vereist dat er aanvullende informatie wordt opgenomen in deze Privacykennisgeving, is dergelijke informatie opgenomen in het gedeelte onder.

Wie zijn wij? 
We zijn onderdeel van de Euronet-bedrijvengroep. 

Je vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina.

Welk type Persoonlijke Gegevens worden verzameld?  
Wij verzamelen alleen de Persoonsgegevens die nodig zijn om u de Website te bieden en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. 

Waarom verzamelen we Persoonsgegevens? 
Wij verzamelen Persoonsgegevens voor specifieke contractuele en wettelijke doeleinden. 
 
Met uw toestemming verzamelen we ook gegevens voor aanvullende doeleinden.  

Hoe lang bewaart Euronet Persoonsgegevens? 
We bewaren Persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is of als vereist door de toepasselijke wetgeving. 

Met wie delen we Persoonsgegevens? 
 Wij delen Persoonsgegevens met andere bedrijven van de Euronet Groep, wettelijke autoriteiten en partners wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten of contractuele verplichtingen.

Waar slaat Euronet Persoonsgegevens op? 
We slaan Persoonsgegevens op in beveiligde locaties met strikte veiligheidsmaatregelen.  
 
Als we Persoonsgegevens moeten overdragen naar andere locaties, nemen we alle nodige maatregelen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om een passend beveiligingsniveau te garanderen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens?  
Afhankelijk van waar u woont, kunt u rechten hebben met betrekking tot uw Persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving. Een beschrijving van algemene rechten op Persoonsgegevens staat in sectie 10 hieronder. U kunt een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar dpo@euronetworldwide.com

1. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom?

De categorieën, bronnen, doeleinden en rechtsgrondslagen voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, staan hieronder vermeld. Wanneer het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt of wanneer u deze aan ons verstrekt in verband met uw gebruik van de Website, waaronder wanneer u verzoeken om informatie indient of klachten indient met betrekking tot de werking of het gebruik van deze Website of tot inhoud die door andere gebruikers is geüpload in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden voor de Website.

Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

Identificatie- en contactgegevens: naam, e-mail-, telefoon- en/of faxnummers, woon- en/of zakelijk adres en andere contactgegevens (“Contactgegevens”), titel, geboortedatum, geslacht, afbeeldingen, video’s of handtekening. 

Het is mogelijk dat u ons tijdens het beantwoorden en verwerken van een verzoek om informatie of klacht in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden voor de website aanvullende informatie verstrekt. In dat geval verwerken wij de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Gedrags- en technische informatie: IP-adres van bezoekers, internet- of vergelijkbare netwerk-, browse- of zoekactiviteit, gedragsinformatie (om te begrijpen hoe u zich gedraagt tijdens het gebruik van onze producten en services), browsertype en -versie, tijdzone-instelling, schermresolutie-instellingen, browserplug-in types en -versies, besturingssysteem en platform. 

Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid hier 

Locatiegegevens of Geolocatiegegevens: We kunnen informatie verzamelen over uw locatie wanneer u onze Website bezoekt via uw computer of via uw tablet of mobiele telefoon. In elk geval is uw toestemming vereist voordat uw locatiegegevens of geolocatiegegevens worden gebruikt.

Niet-identificeerbare gegevens: Waar mogelijk gebruiken we gegevens waarmee je niet direct kunt worden geïdentificeerd (zoals anonieme demografische en gebruiksgegevens) in plaats van Persoonsgegevens (“Niet-identificeerbare gegevens”). Deze niet-identificeerbare gegevens kunnen worden gebruikt om onze interne processen of de levering van diensten te verbeteren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. We kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder het analyseren, evalueren en verbeteren van onze Website en de inhoud ervan.

2. Waar verzamelen we uw Persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens uit de volgende bronnen:

• Rechtstreeks van u via uw rechtstreekse interacties en het indienen van verzoeken om informatie of klachten, zoals hierboven uiteengezet.

• Door het passief verzamelen van informatie over uw interacties, waaronder paginaklikken, bestede tijd of andere automatisch verzamelde metagegevens.

• Internetproviders.

3. Waarom verzamelen en gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

i. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken in het kader van uw contractuele relatie (art. 6 (1) (b) GDPR) met ons (d.w.z. de Gebruiksvoorwaarden van de Website):

ii. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze legitieme belangen (art. 6 (1) (f) GDPR). Wanneer wij uw Persoonsgegevens gebruiken om onze legitieme belangen na te streven, zullen wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden gebruikt zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving en dat dit gebruik niet ten koste gaat van uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming vereisen:

iii. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken als u ons daarvoor eerder toestemming hebt gegeven (art. 6 (1) (a) GDPR):

iv. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving (art. 6 (1) (c) GDPR), evenals met de besluiten van de bevoegde rechtbanken of toezichthoudende autoriteiten.

4. Nauwkeurigheid van persoonlijke gegevens

Wij doen er alles aan om uw Persoonlijke Gegevens nauwkeurig en actueel te houden. Wij nemen redelijke maatregelen om de juistheid van uw Persoonsgegevens te garanderen door ervoor te zorgen dat de meest recente Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen, nauwkeurig worden geregistreerd en wanneer dit nodig wordt geacht, voeren wij periodieke controles uit en verzoeken wij u uw Persoonsgegevens bij te werken. Van tijd tot tijd kunnen we u een e-mail sturen waarin we u vragen om uw Persoonsgegevens te bevestigen en/of bij te werken. Deze communicatie is gebaseerd op ons legitieme belang en onze wettelijke verplichting om accurate en actuele informatie bij te houden.

Als u merkt dat uw Persoonsgegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren of bij te werken door een e-mail te sturen naar dpo@euronetworldwide.com.

5. Hoe lang bewaart Euronet Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld en zijn onderworpen aan verschillende normen en voorschriften om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of rapportageverplichtingen. De bewaarperiode wordt bepaald op basis van de toepasselijke vereisten en verplichtingen, waaronder mogelijk:

6. Maken we uw persoonlijke gegevens openbaar?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken voor zakelijke doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals hieronder uiteengezet:

i. Binnen de Euronet Groep: Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan Euronet en aan gelieerde ondernemingen van de Euronet Groep wanneer dit noodzakelijk is om ons in staat te stellen uw verzoek om informatie of klacht te verwerken (conform de Gebruiksvoorwaarden van de Website) of anderszins de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden na te streven, of om te voldoen aan verplichtingen van de Groep. 

ii. Aan externe serviceproviders*: We kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen delen met externe dienstverleners die ons helpen met bepaalde technische, operationele, regelgevende of compliance-taken. Dergelijke externe dienstverleners zijn bijvoorbeeld professionals op het gebied van database- en websitebeheer, leveranciers van ontwikkelingsdiensten, onderhoud, aanpassing van IT-infrastructuur, adverteerders of advertentienetwerken en sociale mediabedrijven om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen in digitale diensten en om consumentenvoorkeuren aan te passen.

*De juridische betekenis en lijst van “externe serviceproviders” kan variëren afhankelijk van het land waar je bent gevestigd. Voor aanvullende informatie over welke providers toegang hebben tot uw Persoonsgegevens en waarom ze dat hebben, kunt u ons bereiken op dpo@euronetworldwide.com.

iii. Bedrijfsproces: Wij kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan een derde partij als gevolg van een verkoop, overname, fusie of reorganisatie waarbij Euronet, een bedrijf binnen de Euronet Groep of hun respectievelijke activa betrokken zijn. Daarbij zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat hun informatie adequaat wordt beschermd.

iv. Wet- en regelgeving: Het is mogelijk dat we uw Persoonsgegevens Gegevens voor zover noodzakelijk, op verzoek van een wettelijke autoriteit, waaronder gerechtelijke of toezichthoudende autoriteiten en andere autoriteiten die handelen binnen hun bevoegdheid.

v. Professionele partners: Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met adviseurs, advocaten, consultants, auditors of accountants om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze Website te leveren en onze contractuele verplichtingen volgens de Gebruiksvoorwaarden van de Website uit te voeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en beste praktijken.  

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen binnen de Euronet Groep, wat kan betekenen dat uw gegevens worden doorgegeven buiten de EER. Het is belangrijk voor u om op te merken dat, hoewel de wetten op het bewaren van gegevens in de landen waarnaar we uw gegevens kunnen overdragen minder streng kunnen zijn dan de wetten van uw land, we van plan zijn om ons te houden aan de principes die zijn uiteengezet in deze Privacykennisgeving, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving.

Als wij Persoonsgegevens delen met externe serviceproviders die buiten de EER zijn gevestigd, garanderen wij een niveau van bescherming en beveiliging van uw Persoonsgegevens dat in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. Minderjarigen

We leveren geen diensten rechtstreeks aan kinderen jonger dan 18 jaar en verzamelen niet proactief hun persoonlijke gegevens. Als je jonger bent dan 18 jaar, maak dan geen gebruik van de Website en bied ons geen Persoonsgegevens aan of deel deze niet met ons. Als u verneemt dat iemand jonger dan 18 jaar ons onrechtmatig Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via dpo@euronetworldwide.com.

8. Gegevensbeveiliging

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens en hebben commercieel redelijke en passende beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie die u ons hebt toevertrouwd te voorkomen. We zullen er altijd naar streven om je Persoonsgegevens goed te beschermen, in overeenstemming met internationale best practices. We handhaven deze toewijding aan gegevensbeveiliging door het implementeren van geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te beveiligen.

Om onze systemen te beschermen tegen illegale toegang gebruiken we veilige, geavanceerde fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voortdurend worden verbeterd om het hoogste beveiligingsniveau te garanderen in overeenstemming met internationale best practices en kostenefficiëntie. Alle Persoonsgegevens worden bewaard op een veilige locatie die beschermd wordt door firewalls en andere geavanceerde beveiligingsmechanismen met beperkte administratieve toegang.

Personeel dat toegang heeft tot uw Persoonsgegevens en de verwerkingsactiviteiten rondom uw Persoonsgegevens zijn contractueel verplicht om uw gegevens privé te houden en zich te houden aan het Privacybeleid dat we in onze organisatie hebben geïmplementeerd. 

We streven naar de hoogste standaard voor gegevensbescherming door maatregelen te nemen die voldoen aan de industrienormen om uw privacy te beschermen. 

9. Marketing en reclame

Adverteerders van derden bieden advertenties aan die worden weergegeven op onze Website of elders in onze diensten. Externe adverteerders hebben geen toegang tot de informatie die onze klanten ons rechtstreeks hebben gegeven. Meestal vertrouwen adverteerders op cookies of een ander webgebaseerd mechanisme om te beoordelen welke advertenties interessant voor je kunnen zijn. We plaatsen geen “Targeting Cookies” en schakelen geen “Targeting” en “Locatie” in op uw systeem zonder uw toestemming.

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van gepersonaliseerde cookies op onze website, kunnen we hiervoor derde partijen inschakelen (remarketing en soortgelijke doelgroepfuncties). U kunt zich afmelden voor advertenties door uw cookie-voorkeuren aan te passen via het pictogram linksonderaan de pagina van onze website.

Derden zijn niet gebonden aan onze Privacyverklaring. Om het privacybeleid van hun kennisgevingen te begrijpen, moet je de website van de derde partij bezoeken. U kunt alle derde partijen die gebruik kunnen maken van cookies voor targeting vinden in ons Cookiebeleid..

We kunnen van tijd tot tijd contact met u opnemen (per e-mail, sms, brief of telefoon, indien nodig en volgens uw specifieke instructies) en wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven om gerichte marketing te bieden over onze diensten en/of onze producten.

Waarom zou u elektronische communicatie ontvangen?  
Afhankelijk van het land waarin u bent gevestigd, ontvangt u marketingcommunicatie als u ons toestemming hebt gegeven om uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

We kunnen u ook elektronische communicatie voor marketingdoeleinden sturen wanneer u een contractuele relatie met ons hebt, d.w.z. wanneer u momenteel gebruik maakt van onze diensten of wanneer u niet uitdrukkelijk hebt verzocht om deze marketingcommunicatie niet te ontvangen.

U zult altijd worden geïnformeerd en we zullen ervoor zorgen dat u tijdens het gebruik van onze diensten of zelfs tijdens het registratieproces over alle noodzakelijke informatie beschikt zodat u zich ervan bewust bent dat uw Persoonsgegevens voor dat specifieke doel kunnen worden gebruikt en u zult tijdens het registratieproces of tijdens het gebruik van onze diensten de gelegenheid krijgen om uitdrukkelijk aan te geven dat u niet geïnteresseerd bent in het ontvangen van dergelijke marketingcommunicatie. In deze gevallen verwijderen we je van onze lijst en ontvang je geen updates over onze diensten en producten die voor jou van belang kunnen zijn. Je kunt je op elk moment weer aanmelden.

Hoe kunt u zich afmelden? 
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via een van de volgende mechanismen: 

Als je aanvullende vragen hebt over het gebruik van je Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of marketingcommunicatie wilt gaan ontvangen, kun je ook een e-mail sturen naar dpo@euronetworldwide.com.

10. Beschrijving van rechten op persoonlijke gegevens

Afhankelijk van waar je woont, kunnen je Rechten op Persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving het volgende omvatten: 

  1. Recht op toegang: het recht om toegang te vragen tot een kopie van uw Persoonsgegevens. 
  2. Recht op correctie van onjuistheden: het recht om correctie te vragen van onjuistheden in uw Persoonsgegevens. 
  3. Recht op verwijdering: het recht om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
  4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en het recht om de Persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  
  5. Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens (d.w.z. voor direct-marketingdoeleinden). 
  6. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming: het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, waaronder profilering, die voor de betrokkene rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen heeft. 

We zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek en binnen de termijn die is vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.  
Raadpleeg het onderstaande gedeelte over regionale privacyverklaringen voor de toepasselijke rechten.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar dpo@euronetworldwide.com. Om uw privacy te beschermen en de veiligheid te handhaven, nemen we de nodige stappen om uw identiteit te verifiëren en kunnen we u vragen andere gegevens te verstrekken voordat we u toegang verlenen tot uw Persoonsgegevens of een wijziging van Persoonsgegevens initiëren. Als we niet beschikken over een kopie van uw identiteitsbewijs of een ander rechtsgeldig document dat uw identiteit bewijst, kunnen we uw verzoek niet beantwoorden.

Houd er rekening mee dat sommige rechten mogelijk niet afdwingbaar zijn vanwege zakelijke noodzaak of wettelijke verplichtingen tijdens het leveren van de service. Uw rechten kunnen worden beperkt om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen, zoals anti-witwasverplichtingen, contractuele verplichtingen en nalevingsverplichtingen. Niettegenstaande het feit dat u altijd antwoord zult krijgen wanneer u een van de bovenstaande rechten uitoefent en/of elk bijkomend recht dat u hebt afhankelijk van uw jurisdictie. Als je recht niet kan worden afgedwongen, krijg je altijd een goede uitleg. 

11. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of onze gegevenspraktijken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via e-mail op DPO@euronetworldwide.com of per post naar Euronet Data Protection Officer, Calle Cantabria, 2, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje.

Afhankelijk van de toepasselijke privacywetgeving hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit of een andere regelgevende instantie als u van mening bent dat wij onze verplichtingen onder deze Privacykennisgeving of de toepasselijke wetgeving niet hebt nageleefd:

12. Wie we zijn


Oostenrijk
https://www.euronetatms.at
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer FN 383620y, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Wollzeile 1-3, 1010 Wenen, Oostenrijk

België
https://www.euronetatms.be
Innova TaxFree. Geregistreerd in België onder ondernemingsnummer BE0506.980.396 met maatschappelijke zetel te Rue de la Presse 4, 1000 Brussel, België

Bulgarije
https://www.euronetatms.bg
Euronet Services EOOD, geregistreerd in Bulgarije onder ondernemingsnummer BG204616073, met maatschappelijke zetel te Shipka St. 6, 3e verdieping, 1504 Sofia (България, София 1504, ул. Шипка 6, етаж 3), Bulgarije

Tsjechië
https://www.euronetatms.cz
Euronet Services spol. s r.o., geregistreerd in Tsjechië onder ondernemingsnummer 25608452, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Tsjechië

Kroatië
https://www.euronetatms.hr
EFT Usluge d.o.o., geregistreerd in Kroatië onder ondernemingsnummer 080137553, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Prve Pile 1, 10000 Zagreb, Kroatië

Cyprus
https://www.euronetatms.com.cy
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer AE2948, met maatschappelijke zetel te 7 Thiseos str., kantoor 001, 2042 Strovolos, Nicosia, Cyprus

Denemarken
https://www.euronetatms.dk
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer 34740038, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Peterdalsvej 1A, 3. sal, 2770 Kastrup, Denemarken

Estland
https://www.euronetatms.ee
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer 14756049, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 30, 10149, Estland

Frankrijk
https://www.euronetatms.fr
Euronet Services SAS, geregistreerd onder het ondernemingsnummer 878 585 223 00026, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te 34 Rue Henri Barbusse, 107, Ruue du 19. Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Parijs, Frankrijk

Spanje
https://www.euronetatms.es
Euronet 360 Finance Limited Sucursal en España (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer W8262682A, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Edificio Amura, C / Cantabria nº2, 3- planta, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje

Griekenland
https://www.euronetatms.gr
Euronet Card Services S.A., geregistreerd in Griekenland onder ondernemingsnummer 123363401000, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te 1, Sachtouri & Poseidonos, Kallithea 17674, Attica, Griekenland

Ierland
https://www.euronetatms.ie
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer 908313, met maatschappelijke zetel te 39/40 Mount Street Upper, Dublin 2, Ierland

IJsland
https://www.euronetatms.is
Euronet 360 Finance Limited (bijkantoor), geregistreerd onder ondernemingsnummer 650521-0130, met maatschappelijke zetel te Suðurlandsbraut 30 108 Reykjavík, IJsland

Italië
https://www.euronetatms.it
Euronet 360 Finance Limited. (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer 97626920157, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Via Giosuè Carducci 9, 20123, Milano, Italië

Litouwen
https://www.euronetatms.lt
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer 305413397, met maatschappelijke zetel te Labdarių st., 6A-16, LT-01120 Vilnius, Litouwen

Letland
https://www.euronetatms.lv
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer 40203219803, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Duntes iela 6, LV-1013, Rīga, Letland

Hongarije
https://www.euronetatms.hu
Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft., geregistreerd onder ondernemingsnummer 01-09-680790, met maatschappelijke zetel te Alkotás utca 50, Alkotás Point, 1123, Boedapest, Hongarije

Maleisië
https://www.euronetatms.my
Euronet Services Malaysia Sdn Bhdl, geregistreerd in Maleisië onder BTW-nummer – SST-registratienummer W10-1808-31042954, met maatschappelijke zetel te Upper Penthouse, Wisma Rkt, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail, 50300 Kuala Lumpur, Maleisië

Malta
https://www.euronetatms.com.mt
Euronet 360 Finance Limited, geregistreerd onder ondernemingsnummer OC1320, met maatschappelijke zetel te BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR9037, Malta

Mexico
https://www.euronetatms.mx
Euronet Epay Mexico S.de R.L. de C.V., met RFC EEM160411LV3 en maatschappelijke zetel in Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260 PAD 07 – piso 3, C.P.: 76147 – Querétaro, Mexico

Montenegro
https://www.euronetatms.me
Euronet Services d.o.o., geregistreerd in Montenegro onder bedrijfsnummer 03314766, maatschappelijk gevestigd te IV Proleterske br. 26, Podgorica, Montenegro

Noorwegen
https://www.euronetatms.no
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer 821247152, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Skippergata 33, 0154 Oslo, Noorwegen

Nederland
https://www.euronetatms.nl
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer 62593498 met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Hogehilweg 4 K, 5e verdieping, 1101 CC Amsterdam, Nederland

Filippijnen
https://www.euronetatms.ph
Euronet Technology Services Inc., geregistreerd in de Filippijnen onder ondernemingsnummer CS201730466, met maatschappelijke zetel op de 8e Verdieping, Zuellig Building, Makati Avenue, hoek Paseo de Roxas en Sta Potenciana St., Makati City 1225, Metro Manila, Filipijnen.

Portugal
https://www.euronetatms.pt
Euronet 360 Finance Sucursal en Portugal, Lda (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer 980524920, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te Avenida da República, 50 – 10º, 1069-211 Lissabon, Portugal

Roemenië
https://www.euronetatms.ro
Euronet Services SRL., geregistreerd onder ondernemingsnummer J/ 40/1066/1998, met maatschappelijke zetel en vestigingsadres te nr.73-81 București-Ploiești Road, Victoria Park, 2e gebouw, 3e verdieping, Boekarest 1, Roemenië

Slovenië
https://www.euronetatms.si
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer, met maatschappelijke zetel onder 8481628000, met vestigingsadres te Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenië

Zweden
https://www.euronetatms.se
Euronet 360 Finance Limited (vestiging), geregistreerd onder ondernemingsnummer 516410-9398, met statutaire zetel en hoofdkantoor in Armégatan 40, 5tr – 171 71 Solna, Zweden

UK
https://www.euronetatms.com
Euronet 360 Finance Limited geregistreerd in Engeland onder ondernemingsnummer 06928422, met maatschappelijke zetel te North Block, 7e verdieping, 55 Baker Street, Londen, Engeland, W1U 7EU

Slowakije
https://www.euronetatms.sk
Euronet Services Slovakia, spol. s r.o. geregistreerd in Slowakije onder ondernemingsnummer 35 854 448, met maatschappelijke zetel te Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Contacteer ons

Zoeken